Vragen - Betaald parkeren Schiedam West

Wat is betaald parkeren en waarom vraagt de gemeente om het betaald parkeren uit te breiden?

De parkeerdruk grote delen van Schiedam-West is hoog omdat er veel auto’s zijn terwijl de ruimte beperkt is. Betaald parkeren betekent dat bewoners en ondernemers een parkeervergunning kunnen aanvragen en wie geen parkeervergunning heeft voor parkeren moet betalen bij de automaat of via een app. Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk in de wijk. Dit zorgt voor minder parkeeroverlast en het vergroot de leefbaarheid en veiligheid.

Waar kunnen bewoners over meebeslissen?

Omdat de parkeerdruk en de oorzaak van de parkeerproblemen per wijk verschillen, zal het invoeren van betaald parkeren per buurt worden bekeken. https://www.schiedam.nl/a-tot-z/ieder-deelgebied-maakt-eigen-keuze Daarom kan elke bewoner van 18 jaar en ouder die in de buurt die stemgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezingen aangeven voor of tegen betaald en vergunninghoudersparkeren te zijn. Als er betaald parkeren komt, is dat van maandag tot en met zaterdag van 17.00 tot 22.00 uur. Het wordt alleen ingevoerd de meerderheid ervoor is. Ook bedrijven en instellingen in West kunnen hun mening geven.

Wat wordt er beter door betaald parkeren?

Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk door:
•Minder tweede, derde (en meer) auto’s.
•Minder auto’s die komen uit een gebied waar al betaald parkeren is.
•Meer bewoners kiezen voor parkeren op eigen terrein.
•Minder werkers die de bedrijfsbus in de wijk parkeren.
•Doordat de parkeerdruk daalt, zal er ook minder foutparkeren voorkomen.

Kan iedereen een vergunning krijgen?

Er zijn maximaal twee vergunningen per woonadres te krijgen. Voorwaarde is dat de aanvrager van een parkeervergunning op het woonadres staat ingeschreven en eigenaar van het voertuig is of als auto van de zaak geregistreerd staan.

Alleen bij het invoeren van betaald en vergunninghoudersparkeren kan er een derde parkeervergunning aangevraagd worden. Daarna niet meer.

Wat als je een eigen parkeerplaats hebt?

Wie een eigen parkeerplaats heeft komt niet in aanmerking voor een eerste parkeervergunning omdat het de bedoeling is dat je de auto op deze plaats parkeert. Wel is voor een tweede (of tijdens de overgangsperiode een derde) auto een parkeervergunning mogelijk.

Is er met een parkeervergunning plaatsgarantie?

Het gaat om openbare parkeerplaatsen dus een garantie is er niet. Wel neemt de parkeerdruk in de wijk af waardoor de kans een parkeerplaats dicht(er) bij de deur te vinden groter wordt.

Kan een buitenlands kenteken een parkeervergunning krijgen?

Voor een vergunningaanvraag voor auto’s met een buitenlands kenteken gelden dezelfde voorwaarden als voor auto’s met een Nederlands kenteken. Dat wil zeggen dat de aanvrager van een parkeervergunning moet ingeschreven staan als bewoner op het adres waarop de vergunning wordt geregistreerd. Daarnaast moet de auto op naam staan van de bewoners of als auto van de zaak zijn geregistreerd.

Kan een leaseauto ook een vergunning krijgen?

Ja, die komt dan in de plaats van een eigen auto. Je dient wel op het adres van de aanvraag ingeschreven te staan en bij aanvraag van de vergunning aan te kunnen tonen dat je de vaste berijder van de auto bent.

Hoe gaat het met een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats?

Voor het parkeren voor gehandicapten zullen dezelfde regels gelden als nu, meer info hierover kunt u vinden op onze website https://www.schiedam.nl/a-tot-z/gehandicaptenparkeerkaart

Is er een maximum aan het aantal parkeervergunningen in een wijk?

Het aantal parkeervergunningen voor de tweede auto kan worden beperkt als de parkeerdruk te hoog zou worden.

Wat kost een parkeervergunning?

De tarieven voor parkeervergunningen vindt u hier: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/verlaging-parkeertarieven-vanaf-1-janua…

Wat kost parkeren bij de automaat of via de mobiel?

De tarieven voor parkeren op straat vindt u hier: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/verlaging-parkeertarieven-vanaf-1-janua…

Hoe werkt het aanvragen van een parkeervergunning?

Aanvragen van een parkeervergunning gaat via deze webpagina https://www.schiedam.nl/a-tot-z/parkeervergunning-bewoners

Als je je vergunning beëindigt, krijg je dan geld terug? Bijvoorbeeld omdat je geen auto meer hebt of verhuist?

Bij beëindiging van de parkeervergunning wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Wat gaat betaald parkeren betekenen voor mijn tweede auto?

Per woonadres is een parkeervergunning voor de eerste auto en de tweede auto verkrijgbaar. De gemeente verwacht dat de meeste bewoners die voor een tweede vergunning in aanmerking komen, deze kunnen verkrijgen. Het aantal parkeervergunningen voor de tweede auto kan worden beperkt als de parkeerdruk te hoog oploopt. Wanneer er geen plaatsen beschikbaar zijn, is er een wachtlijst.

Wat gaat dit betekenen als ik nu meer dan twee auto’s heb?

Om de parkeerplaatsen in de wijken eerlijk te verdelen geven we maximaal twee vergunningen per adres uit. Voor meer auto’s per adres is geen ruimte in de wijken. De eigenaren van deze auto’s kunnen ervoor kiezen om hun auto alsnog op een betaalde plek te parkeren, of om gebruik te maken van een gratis parkeervoorziening aan de randen van de wijk.
In wijken waar betaald parkeren voor het eerst wordt ingevoerd, kan men ook een derde parkeervergunning aanvragen als er ruimte is. Dat is een overgangsregeling. Nadat het betaald parkeren eenmaal is ingevoerd, worden geen nieuwe derde parkeervergunningen meer uitgegeven.

Hoe gaat het als ik mensen op bezoek krijg, moeten die dan betalen?

Wie woont in een straat met betaald parkeren kan gebruik maken van een BezoekersApp waarmee bezoek voor ongeveer vanaf 2023 voor 1/5 deel van het normale uurtarief kan parkeren. Meer informatie vind u hier:
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/hoe-werkt-betaald-en-vergunninghoudersp…

Ik ontvang mantelzorg. Moeten mijn mantelzorgen betalen voor parkeren?

Voor mantelzorgers kan de persoon die de zorg ontvangt een aantal uren gratis parkeren krijgen. Dat werkt met de BezoekersApp. Zie https://www.schiedam.nl/a-tot-z/bezoekersapp-vervangt-kraskaart.

Wat als ik tijdelijk een andere auto heb?

Maximaal 12 keer per kun je een tijdelijk kenteken op je vergunning zetten. De BezoekersApp kun je gebruiken voor ieder bezoek met elk willekeurig kenteken, dus ook voor je eigen auto.

Komen er ook parkeervergunningen voor bedrijven, instellingen, zorgverleners?

Voor bedrijven, instellingen en zorgverleners zullen bij betaald parkeren dezelfde regelingen gelden als nu, zie: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/parkeervergunning-bedrijven-en-zorginst…
Wel wordt vanaf 2023 het aantal vergunningen dat aan zorg- en onderwijsinstellingen verleend kan worden, verruimd en komt er voor deze organisaties een BezoekersApp.

Hoe gaat dit met parkeren caravan of camper?

Een caravan mag maximaal drie dagen in de wijk parkeren. Wel moet er voor een camper in het gebied met betaald parkeren parkeergeld betaald worden.

Waar staan de cijfers van de parkeerdruk?

Deze zijn beschikbaar op de website over de parkeeronderzoeken voor de mobiliteitsvisie: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mobiliteitsonderzoeken

Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen of parkeergarages bijgebouwd?

In de meeste wijken is te weinig ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Parkeergarages zijn geen snelle of gemakkelijke oplossing voor het parkeerprobleem in de wijk. Ze zijn niet alleen duur, ook kost het veel tijd om te bouwen en gaat het ten koste van de ruimte in de wijken. Wel onderzoeken we de mogelijkheid voor parkeervoorzieningen aan de randen van de wijken, ook voor bedrijfsbusjes.

Wat gaat er gedaan worden aan de bedrijfsbusjes?

Bedrijfsbussen staan door hun grootte soms erg in de weg. We willen het parkeren van deze busjes in de wijken beperken. Daarom werken we aan mogelijkheden voor goed bereikbare en beveiligde parkeerplaatsen aan de randen van de wijken.
Als die er zijn en betaald parkeren wordt ingevoerd, krijgen bedrijfsbussen langer dan 5,25 meter geen parkeervergunning meer voor de woonstraten. Tot die tijd kunnen bewoners nog een parkeervergunning aanvragen voor een bus.

Bedrijfsbussen langer dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter mogen na 19.00 uur niet in de wijk staan. Dat is nu ook zo en geldt voor heel Schiedam.

Gaat de gemeente ook extra handhaven?

Als er betaald parkeren is, komt er meer parkeerhandhaving. Bij het invoeren plaatsen we ook extra waarschuwingsborden.
De gemeente kan ook efficiënter handhaven door de inzet van de scanauto, zoals dat nu gaat in wijken waar al betaald parkeren is.

Wat doet de gemeente met parkeerhandhaving van auto’s met een buitenlands kenteken?

Voor iedereen geldt dat er betaald moet worden voor parkeren en dat daarop gehandhaafd wordt.
Houders van voertuigen met een buitenlands kenteken kunnen ook een vergunning aanvragen of het geldende uurtarief betalen.
Als structureel niet wordt betaald en meerdere boetes openstaan, kunnen voertuigen worden weggesleept. Dit geldt zowel voor Nederlandse als andere kentekens.

Geldt betaald parkeren ook voor plaats bij een laadpunt voor een elektrische auto?

Als er betaald en vergunninghoudersparkeren is, moet voor parkeren bij een laadpunt voor een elektrische auto parkeergeld betaald worden of is een parkeervergunning nodig. https://www.schiedam.nl/a-tot-z/elektrisch-rijden-oplaadpunten-oplaadpa…

Hoe kunnen fietsen veilig parkeren bij huis?

Projecten voor het stimuleren van fietsen zitten in het uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Deze richten zich op betere fietspaden en fietsenstallingen. Daarnaast kijken we ook naar de ruimte voor voetgangers, naar deelmobiliteit en verkeersveiligheid. Aanvragen van een stalling vor de fiets kan via https://www.schiedam.nl/a-tot-z/fietstrommel-aanvragen-plek-huren

Komen er voor de deelscooters ook vaste plaatsen ? Nu kom je ze overal tegen.

Voor deelscooters en deelfietsen wordt momenteel in heel Schiedam gekeken naar vaste plaatsen waar deelscooters en -fietsen geparkeerd mogen worden. Ook adviseren we bij overlast altijd contact te zoeken met de aanbieder(s). Meldingen van overlast lossen zij in de regel binnen 48 uur op. Kijk hier voor meer informatie over deelscooters en deelfietsers: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/deelmobiliteit

Gaat de gemeente ervoor zorgen dat er meer deelauto’s in de buurt komen?

De gemeente plaatst zelf geen deelauto’s. Deelauto-aanbieders en inwoners kunnen wel deelauto’s plaatsen. De gemeente maakt het plaatsen van deelauto’s wel mogelijk via de uitgifte van parkeervergunningen, het inrichten van parkeervakken en betere regelgeving. We kijken daarbij goed naar de behoefte en de verdeling van auto’s in de stad.

Als betaald en vergunninghoudersparkeren zou worden ingevoerd, wanneer onderzoekt de gemeente dan wat het effect is?

Ongeveer een jaar nadat in een buurt betaald en vergunninghoudersparkeren is ingevoerd onderzoekt de gemeente via tellingen en een enquête wat het effect is en hoe de belanghebbenden het ervaren.

Waar blijven de auto’s die geen parkeervergunning kunnen krijgen?

De gemeente verwacht dat wie geen parkeervergunning kan krijgen, zoeken naar parkeerplaatsen waarvoor niet betaald hoeft te worden. Waar dat zal zijn, hangt ook af van de uitslag per buurt. Het kan zijn in de buurten van West waar niet voor betaald en vergunninghoudersparkeren gekozen wordt.

Wie over een eigen parkeerplaats beschikt zal deze waarschijnlijk meer gaan gebruiken.
Het is ook mogelijk dat sommigen ervoor kiezen om per uur te betalen of de BezoekersApp gaan gebruiken. Na 10 uur ’s avonds is het parkeren vrij, dat kan ervoor zorgen dat na die tijd de parkeerdruk nog oploopt.

Wat is een waterbedeffect?

We spreken van een waterbedeffect als door betaald en vergunninghoudersparkeren parkeerders uitwijken naar plaatsen in de omgeving waar parkeren gratis is. Daardoor loopt daar de parkeerdruk op.

Wat gebeurt er als in het ene deelgebied betaald en vergunninghoudersparkeren zou komen en het ernaast gelegen deelgebied niet?

We weten niet wat de keuze van bewoners en bedrijven zal zijn. Als in naastgelegen deelgebieden het ene betaald en vergunninghoudersparkeren kiest en het andere niet, is de verwachting dat wie het betaald en vergunninghoudersparkeren wil vermijden in het naastgelegen gebied naar een plaats zoekt. Dat noemen we het waterbedeffect. In welke mate bewoners daarvan overlast ondervinden is niet van te voren te zeggen. Daarom zorgt de gemeente voor een evaluatie van het betaald en vergunninghoudersparkeren ongeveer een jaar na invoering.

Wat doet de gemeente met het geld dat door betaald parkeren binnenkomt?

De inkomsten uit betaald en vergunninghoudersparkeren worden eerst gebruikt om de kosten te dekken. Dat zijn kosten van parkeerhandhaving, uitgifte en administratie van parkeervergunningen en de bezoekersApp, parkeerautomaten, het mobiele betaalsysteem en kosten van bebording voor het parkeren.

De gemeente verwacht dat de eventuele uitbreiding van betaald en vergunninghoudersparkeren meer zal opleveren dan zal kosten. Met de meeropbrengsten uit de uitbreiding kunnen projecten uit de mobiliteitsvisie worden betaald. Denk daarbij aan de aanleg van parkeervoorzieningen, fietspaden of het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Waarom is de eerste parkeervergunning niet gratis?

De tarieven zijn door de gemeenteraad vastgesteld. De eerste parkeervergunning is niet gratis omdat de gemeente het redelijk vindt dat de vergunninghouder bijdraagt aan de kosten van het parkeren.
Het jaartarief voor de eerste parkeervergunning is per 1 januari 2023 verlaagd (van € 96,-) naar €77,- en de tweede parkeervergunning (van € 406,-) naar € 192,-.

Is de draagvlakmeting ook voor bewoners aan de Nieuwe Haven waar al betaald parkeren is?

Nee, de draagvlakmeting is alleen voor straten waar nu geen betaald parkeren geldt. Waar nu al betaald en vergunninghoudersparkeren is, blijft het onveranderd.

Wat zijn de cijfers van het autobezit in Schiedam-West?

Cijfers over het autobezit zijn beschikbaar via de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Schiedam West waren in 2021 12.500 inwoners geregistreerd in 6.000 huishoudens. Er zijn 5800 auto's (inclusief leaseauto's en bedrijfsbussen) geregistreerd, dat is gemiddeld 0,97 per huishouden.

Hoe gaat het met de 'overloopgebieden' voor de parkeervergunning in sector C?

Voor een aantal straten in West in de buurt van het gebied met betaald parkeren (sector C) geldt dat men een parkeervergunning voor sector C zou kunnen aanvragen. Als er betaald en vergunninghoudersparkeren in West zou komen, heeft dit zogenaamde 'overloopgebied' geen betekenis meer. Het is immers voor bewoners van sector C dan niet meer aantrekkelijk om geen parkeervergunning aan te vragen en in plaats daarvan in West te gaan parkeren. Wel wordt een parkeervergunning in West ook geldig in sector C en andersom. De gemeente verwacht dat dit in beide gebieden niet tot noemenswaardige verhoging van de parkeerdruk zal leiden, omdat wie een parkeervergunning heeft zoveel mogelijk bij zijn eigen bestemming zal parkeren. Hoe dit in de praktijk uitwerkt, zal bij de evaluatie van het betaald parkeren bezien worden.

Hoe werkt het parkeren van een motorfiets (of motorscooter) bij betaald parkeren?

Een motorfiets is wettelijk gezien een motorvoertuig. Een motor parkeren moet volgens de verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen. Als er parkeervakken zijn, moet je je motor daarin zetten. Als er betaald parkeren is, moet ook voor een motor betaald worden of een parkeervergunning worden aangeschaft.

In de praktijk parkeren velen de motor op trottoir. Als de motor niet in de weg staat, is dat meestal geen probleem. Er hoeft dan geen parkeergeld te worden betaald. Bij het eventueel invoeren van betaald parkeren, verandert dat niet.

1636 vind ik leuks